قله توچال، ۱۳ خرداد ۹۵

مسیر صعود: میدان مجسمه دربند، شیرپلا، سنگ سیاه، قله

مسیر فرود: قله، سنگ سیاه، اوسون، میدان مجسمه دربند

زمانبندی برنامه:

۶:۰۰ حرکت از میدان مجسمه

۷:۴۵ شیرپلا، نیم ساعت توقف برای صبحانه

۸:۱۵ حرکت از شیرپلا

۹:۴۰ پناهگاه سنگ سیاه، ده دقیقه استراحت

۹:۵۰ حرکت از سنگ سیاه

۱۱:۱۵ قله

۱۲:۰۰ فرود

۱۲:۳۵ سنگ سیاه

۱۵ دقیقه توقف در مسیر اوسون برای ناهار

۱۶:۱۵ میدان مجسمه

نکته: آب چشمه که از طریق لوله به کنار پناهگاه سنگ سیاه منتقل شده است قطع بود و اندکی مشکل ایجاد کرده بود. با توجه به تجربه امروز نمی‌توان روی این آب حساب باز کرد.