قله کلکچال از مسیر گلابدره، ۱۷ تیر ۹۵

مسیر رفت: گلابدره، چشمه وزباد، پناهگاه کلکچال، گردنه لوپهنه، قله کلکچال

۷:۳۰ حرکت از گلابدره، پیمایش مسیر دره تا چشمه وزباد

۸:۵۰ چشمه وزباد، بالاتر از چشمه مسیر پاکوبی وجود دارد که ابتدا به سمت شرق و سپس به سمت شمال امتداد دارد. با پیمایش این مسیر پناهگاه کلکچال مشاهده می شود.

۹:۳۰ پناهگاه کلکچال، نیم ساعت استراحت برای صبحانه

۱۰:۰۰ حرکت به سمت قله

۱۰:۵۵ گردنه لوپهنه، پنج دقیقه استراحت

۱۱:۵۵ قله کلکچال

مسیر برگشت: قله کلکچال، پیازچال، گردنه لوپهنه، پناهگاه کلکچال، پارک جمشیدیه

۱۲:۲۰ فرود به سمت گردنه پیازچال و برگشت از مسیر پیازچال

۱۳:۰۰ گردنه لوپهنه

۱۳:۳۵ پناهگاه کلکچال

۱۴:۴۵ حرکت به سمت پارک جمشیدیه

۱۶:۰۰ پارک جمشیدیه