دسته‌ها
پاییز 1394

قله دارآباد، 3 مهر 94

به اتفاق دو نفر از دوستان در اولین جمعه پاییز عازم قله دارآباد شدیم.

مسیر صعود را از روی یال شن سیاه انتخاب کرده و پس از دو ساعت کنار اتاقک در منطقه نظامی برای استراحت و صبحانه توقف کردیم. پس از صبحانه به مسیر خود بر روی خط الراس دارآباد ادامه داده و پس از دو ساعت پیمایش دیگر به قله رسیدیم. بعد از استراحت و گرفتن عکس، مسیر بازگشت را در پیش گرفته و به این منظور از مسیر منتهی به چشمه درازلش که بخش قابل توجهی از آن شن اسکی می‌باشد فرود آمدیم. پس از اندکی استراحت در کنار چشمه، باقیمانده مسیر را طی کرده و برنامه خود را در پارکینگ دارآباد به اتمام رساندیم.

زمانبندی برنامه:

6:45 حرکت از محل پارکینگ

8:45 استراحت و صبحانه کنار اتاقک نظامی

9:30 حرکت به سمت قله بعد از صبحانه

11:40 قله

12:30 حرکت از قله به سمت پایین

14:00 توقف کنار چشمه درازلش برای استراحت

14:20 حرکت به سمت پایین

15:45 پارکینگ

پناهگاه قله دارآباد
پناهگاه قله دارآباد